,,Gender deňligi we milliligiň sazlaşygy”

396      Şu gün  Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi Geňeşi  bilen Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň Ilkinji Zenanlar guramasynyň bilelikde guramagynda ,,Gender deňligi we milliligiň sazlaşygy” atly medeni çäre geçirildi. Bu çärä ýurdumyzyň belli alym, lukman zenanlary, şeýle hem ýokary okuw mekdebiniň professor-mugallymlary, talyplary gatnaşdy. Çärede ýurdumyzyň Gender deňligini üpjün etmek boýunça komissiýanyň agzalygyna kabul edilmegi, ýurdumyzda zenanlar barada edilýän aladalar barada, şeýle hem milli mirasymyzyň gymmaty, gyz edebi dogrusynda gyzykly gürrüň edildi.

Paýlaş

11/11/2023

BILDIRIŞ!

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08