“Fransiýada bellenilýän baýramçylyklar we olaryň belleniliş aýratynlyklary, däp-dessurlary”

493 Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde  Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň fransuz dili hünäriniň talyplarynyň hem-de mugallymlarynyň  Fransizýanyň  Türkmenistandaky Ilçihanasynyň ýanyndaky Fransuz institutynyň fransuz dili mugallymy, usulyýetçi Klara Giýe  bilen  “Fransiýada bellenilýän baýramçylyklar we olaryň belleniliş aýratynlyklary, däp-dessurlary” atly temadan  teleköpri arkaly  okuw-usuly sapagy geçirildi. Onda Klara Giýe  talyplara wideo, foto suratlaryň üsti Fransiýada bellenilýän baýramçylyklar, olaryň belleniliş aýratynlyklary, fransuz halkynyň milli däp-dessurlary barada gürrüň berdi.   Institutyň talyplary hem öz gezeginde Türkmenistanyň milli baýramlary barada gürrüň berdiler. Özara  sorag-jogap alyşdylar. Okuw-usuly sapagyň ahyrynda Klara Giýe türkmen talyplarynyň öz pikirlerini fransuz dilinde  erkin beýan edip bilýändiklerine hoşallyk bildirdi. Olara okuwlarynda uly üstünlikleri arzuw etdi.

Paýlaş

11/11/2023

BILDIRIŞ!

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08