Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi.

533 Şu gün Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabarada institutyň zenanlaryna Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň Halkara zenanlar güni mynasybetli pul sowgady gowşuryldy. Onda belentden ýaňlanan aýdymlar dabaranyň şatlyk-şowhunyny has-da artdyrdy. Dabara gatnaşyjylar özleri üçin gije-gündiz alada edýän Milli Liderimize hoşallyk sözlerini aýtdylar, ýürek buýsançlaryny beýan etdiler. 

Paýlaş

11/11/2023

BILDIRIŞ!

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08