Biz barada

12323

Institut Aşgabadyň rus dili we edebiýaty pedagogik instituty ady bilen 1983-nji ýylyň 23-nji maýynda Türkmenistanyň KP MK-nyň we TSSR MS-iň 250 belgili karary hem-de TSSR-iň Ýokary we ýörite orta bilim ministrliginiň 1983-nji ýylyň 6-njy iýunyndaky 86 belgili buýrugy esasynda döredildi. Ol TSSR-iň ýokary we ýörite orta bilim ministrliginiň 1984-nji ýylyň 29-njy fewralyndaky 23 belgili buýrugy boýunça 1984-nji ýylyň 1-nji martyndan işe başlady. 1990-njy ýylyň 1-nji fewralynda Türkmen döwlet diller we edebiýat pedagogik instituty diýlip atlandyryldy. 1991-nji ýylyň 13-nji maýynda instituta Döwletmämmet Azadynyň ady dakyldy. 1995-nji ýylyň 11-nji awgustynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty diýen at berildi.

          Häzirki wagtda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty döwrebap ýokary okuw mekdepleriniň biridir. Institutyň mugallymlary we talyplary hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda we türkmen halkynyň Milli Lideriniň pedagogik taglymaty esasynda ýurdumyzyň bilim we ylym ulgamlarynda geçirilýän özgertmeleri durmuşa ornaşdyrmak ugrunda uly ruhubelentlik bilen zähmet çekýärler. Hormatly Prezidentimiziň dil, edebiýat, bilim, ylym, jemgyýet we dünýä tejribesini öwrenmek baradaky taglymatlary ýokary bilimli, päk ahlakly, belent ruhly hünärmenleri taýýarlamaga uly ýardam edýär. Institutyň esasy wezipesi ýurdumyzyň halk hojalygy üçin döwlet we daşary ýurt dillerini bilýän ýokary hünärli dilçileri we edebiýatçylary, daşary ýurt dili mugallymlaryny we terjimeçileri taýýarlamakdan ybaratdyr. Institutda 14 sany dil boýunça hünärmen taýýarlanylýar. Institutyň düzüminde 5 fakultet, 17 kafedra işleýär. 

Fakultetler: 

Iňlis dili we edebiýaty fakulteti 

Iňlis filologiýasy kafedrasy 

Iňlis dili kafedrasy

Terjimäniň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasy 

Daşary ýurt edebiýaty kafedrasy 

Bedenterbiýe kafedrasy 

Ýewropa dilleri we edebiýaty fakulteti 

Roman-german dilleri kafedrasy 

Pedagogika we psihologiýa kafedrasy 

Maglumat tehnologiýalary kafedrasy

Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy 

Rus dili we edebiýaty fakulteti 

Rus diliniň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasy 

Rus dili kafedrasy 

Rus edebiýaty kafedrasy 

Dil bilimi kafedrasy 

Gündogar dilleri we edebiýaty fakulteti 

Ýakyn gündogar dilleri kafedrasy 

Uzak gündogar dilleri kafedrasy 

Türkmen dili kafedrasy 

Türkmen edebiýaty kafedrasy 

Hünär derejesini ýokarlandyryş fakulteti 

Hünärler: 

Iňlis dili 

Nemes dili 

Fransuz dili 

Ispan dili 

Rus dili we edebiýaty

Arap dili 

Pars dili 

Türk dili 

Hytaý dili 

Ýapon dili 

Koreý dili 

Hindi dili 

Türkmen dili we edebiýaty 

Taýýarlygyň ugry: bakalawr derejesinde 

Iňlis dilini okatmagyň usulyýeti 

Terjime we terjimeçilik işi (iňlis dili) 

Nemes dili 

Fransuz dili 

Ispan dili 

Italýan dili 

Rus dilini okatmagyň usulyýeti 

Terjime we terjimeçilik işi (rus dili) 

Arap dili 

Pars dili 

Türk dili 

Hytaý dili 

Ýapon dili 

Koreý dili 

Hindi dili 

Türkmen dilini okatmagyň usulyýeti 

Pedagogika bilimi (iňlis dili), 

Pedagogika bilimi (nemes we iňlis dilleri), 

Pedagogika bilimi (fransuz we iňlis dilleri), 

Pedagogika bilimi (ispan we iňlis dilleri), 

Pedagogika bilimi (italýan we iňlis dilleri),

Pedagogika bilimi (rus dili we edebiýaty), 

Pedagogika bilimi (arap dili, türkmen dili we edebiýaty), 

Pedagogika bilimi (pars dili, türkmen dili we edebiýaty), 

Pedagogika bilimi (türk dili, türkmen dili we edebiýaty),

Pedagogika bilimi (hytaý dili, türkmen dili we edebiýaty), 

Pedagogika bilimi (ýapon dili, türkmen dili we edebiýaty), 

Pedagogika bilimi (koreý dili, türkmen dili we edebiýaty),

Pedagogika bilimi (hindi dili, türkmen dili we edebiýaty), 

Pedagogika bilimi (türkmen dili we edebiýaty), 

Taýýarlygyň ugry: magistr derejesinde 

Daşary ýurt dillerini okatmagyň usulyýeti

Psihologiýa-pedagogika bilimi

          Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň bilim ulgamyny kämilleşdirmäge, talyplaryň hünär taýýarlygyny dünýä ülňülerine laýyk getirmäge gönükdirilen kararlaryny ýerine ýetirmek üçin institutda okuw işleri 5 ýyl okuw möhletine niýetlenen, taýýarlygyň bakalawr derejesi üçin 4 ýyl, magistr derejesi üçin 1 ýyl okuw möhletine niýetlenen okuw meýilnamalary we maksatnamalary boýunça alnyp barylýar.

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08