BILDIRIŞ!

1523
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty rus dili kafedrasynda boş iş ornuna pedagogik işgärlerini saýlamak boýunça bäsleşik yglan edýär!
Rus dili kafedrasynyň mugallymy wezipesine (1,25 iş ýükine).Wezipäni eýelemek üçin dalaşgäriň “filolog, rus dili we edebiýaty mugallymy, terjimeçi” hünäri boýunça ýokary bilimi (okuwyň möhleti 5 ýyl) we hünäri boýunça azyndan 3 ýyl iş tejribesi bolmaly. 
Bäsleşige gatnaşmak üçin Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň işgärler bölümine arza berilýär.Bäsleşik 2023-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda geçirilýär.      

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08