Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi.

Şu gün Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabarada institutyň zenanlaryna Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň Halkara zenanlar güni mynasybetli pul sowgady gowşuryldy. Onda belentden ýaňlanan aýdymlar dabaranyň şatlyk-şowhunyny has-da artdyrdy. Dabara gatnaşyjylar özleri üçin gije-gündiz alada edýän Milli Liderimize hoşallyk sözlerini aýtdylar, ýürek buýsançlaryny beýan etdiler. 

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+993 12 36 84 08