“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi”, “Alem içre at gezer”

443 Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä
dilleri institutynyň Iňlis dili we edebiýaty fakultetinde I ýyl talyplaryň
arasynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli
Eziz Arkadagymyzyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň türkmen we
iňlis dillerindäki hem-de “Alem içre at gezer” atly romanynyň rus dilindäki
neşirini okamak boýunça bäsleşik yglan edildi. Sanly ulgam arkaly
geçirilen  barlagnamalaryň netijesinde,
kitaplaryň mazmunyny iň gowy öwrenen ýeňijiler yglan edildi.

Paýlaş

11/11/2023

BILDIRIŞ!

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08