“Döwletmämmet Azadynyň we Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy Bagtyýarlyk döwründe”

316
     Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň Ilkinji demokratik partiýasynyň, Magtymguly adyndaky ilkinji Ýaşlar guramasynyň,   Gündogar dilleri we edebiýaty fakultetiniň türkmen edebiýaty  kafedrasynyň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly  adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň  bilelikde guramagynda “Döwletmämmet Azadynyň we Magtymguly Pyragynyň  edebi mirasy Bagtyýarlyk döwründe” atly edebi-söhbetdeşlik geçirildi.
     Onda Bagtyýarlyk döwründe Döwletmämmet Azadynyň edebi mirasynyň öwrenilişi dogrusynda  gürrüň edildi. Dabaranyň dowamynda   oňa gatnaşan görnükli şahyrlarymyz Gurbandurdy Geldiýewiň, Gözel Amangulyýewanyň, şeýle-de institutyň zehinli talyp ýaşlarynyň öz döreden şygyrlary uly höwes bilen diňlenildi.

Paýlaş

11/11/2023

BILDIRIŞ!

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08