Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe dilleri öwrenmegiň ylmy esaslary boýunça çykyş

571 Ata Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilýän ylmy-usuly maslahatlar bu gün ýurdumyzyň baýry ýokary okuw mekdebi bolan Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň we Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň bilelikde gurnamagynda geçirildi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe dilleri öwrenmegiň ylmy esaslary boýunça çykyş eden dilçi-alymlar daşary ýurt dillerini öwrenmekde we öwretmekde, dilleri degşirip öwrenmekde ene dilimiziň tutýan ornunyň uludygyny aýratyn bellediler.

Paýlaş

11/11/2023

BILDIRIŞ!

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08