Ak şäherim Aşgabat

689 Aziýanyň merjeni adyny alan ak şäherimiz Aşgabadyň 140 ýyllygy mynasybetli Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda Türkmenistanyň Gahrymany, halypa şahyr Gözel Şagulyýewa bilen professor-mugallymlaryň hem-de talyplaryň döredijilik duşuşygy geçirildi.  Duşuşykda  gözel paýtagtymyz Aşgabady wasp edýän joşgunly şygyrlardyr aýdymlar  ýaňlandy.

Paýlaş

11/11/2023

BILDIRIŞ!

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08