Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Garaşsyzlyk-bagtymyz” atly ajaýyp kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

542 Şu gün Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda professor-mugallymlaryň we talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Garaşsyzlyk-bagtymyz” atly ajaýyp kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabarada Alym Arkadagymyzyň bu ajaýyp eseri dogrusynda joşgunly çykyşlar edildi, onuň ähmiýeti barada durlup geçildi.Eziz Diýarymyzyň geçen şöhratly 30 ýyly, onda ýetilen sepgitler, gazanylan üstünlikler buýsanç bilen bellenildi. Halkyna sowgat eden bu ajaýyp eseri üçin Gahryman Arkadagymyza alkyşlar aýdyldy. Dabarada institutyň zehinli ýaşlarynyň ýerine ýetiren aýdym-sazly çykyşlary dabaranyň şowhunyny has-da artdyrdy.

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08