“El hünäri – il gezer”

601
Şu gün Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda mugallymlarynyň hem-de talyplaryň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň yglan eden “El hünäri – il gezer” atly döredijilik bäsleşiginiň fakultetara tapgyry  geçirildi.  Bäsleşikde talyp ýaşlaryň taýýarlan el işleri, şaý-sepleri, çeken suratlary, düşüren fotosuratlary görkezildi. Bäsleşige  gatnaşan talyplar öz ýerine ýetiren işleri, olaryň taýýarlanylyş aýratynlyklary barada  giňişleýin gürrüň berdiler.  Eminler topary  bäsleşige hödürlenilen işler bilen tanşyp, olardan mynasyplaryny saýladylar hem-de ýeňijileri  yglan etdiler.  Bäsleşigiň dowamynda  talyp ýaşlara  institutyň halypa mugallymlary “Milli ýörelgelerimiz esasynda ýaşlary terbiýelemek”, “Keçe sungaty milli gymmatlygymyz”, “Milli senet-müdimi senet, zergärçilik, şaý-sepleriň taýýarlanyşy” atly temalardan gürrüň berdiler.  Onda ýaňlanan joşgunly aýdym-sazlar onuň şowhunyny artdyrdy. Bäsleşige gatnaşyjylar Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe  Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda  ýurdumyzda döredilýän şeýle giň mümkinçilikler üçin öz hoşallyklaryny beýan etdiler. 

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08