“Žurnalistika we döwür”

6084 Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä
dilleri institutynyň Gündogar dilleri we edebiýaty fakultetiniň Türkmen dili
kafedrasynyň gurnamagynda Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany ýyly we mähriban
Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli “Žurnalistika we
döwür” atly şygyr bilen ýurdumyzyň tanymal ýazyjy-şahyrlary, žurnalistlari we
terjimeçileri bilen döredijilik duşuşugy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda
Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary bilen bitirilen beýik işler, ýetilen belent
sepgitler, öňde durýan täze wezipeler dogrusynda gürrüňler edilip özara pikir
alyşyldy. Duşuşyk ýakymly pursatlara baý boldy.

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň Aba Annaýew köçesiniň 47-nji jaýy

Telefon belgiler:
+99312 36-84-08